Tłumaczenia z języka angielskiego na polski

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni odpowiedzialnie podejmować się tłumaczeń z języka angielskiego na polski z różnych dziedzin prawa i techniki.

Pierwszy przykład to tłumaczenia umów i innych dokumentów prawnych – orzeczeń sądowych, pism procesowych, zaświadczeń, decyzji administracyjnych – których oryginały zostały utworzone w języku angielskim. Tego typu dokumenty pisane są w bardzo specyficzny sposób. Tylko osoba, która dogłębnie zna i rozumie opisywane pojęcia, jest w stanie prawidłowo przetłumaczyć dokument prawniczy na język polski; dodatkowe utrudnienie stanowi tutaj konieczność znajomości różnic pomiędzy systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach anglosaskich a systemem polskim. Tylko zespół złożony ze specjalistów z zakresu prawa – osób o solidnej wiedzy merytorycznej i biegłej znajomości obu języków – przy wsparciu doświadczonych weryfikatorów z biura tłumaczeń jest w stanie dokonać kompetentnej analizy tekstu i tłumaczyć dokumenty prawne gwarantując najwyższą jakość usługi tłumaczeniowej.

W związku z postępującą globalizacją, w świecie międzynarodowych korporacji większość tekstów o tematyce bankowo-finansowej jest również tworzona w języku angielskim. Może to stanowić wyzwanie dla tłumaczy i weryfikatorów. W przypadku tego typu przekładów konieczna jest znajomość różnic między polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rachunkowości, ponieważ format dokumentów takich jak rachunek zysków i strat czy bilans nie jest identyczny.

Innym przykładem jest tłumaczenie tekstów marketingowych bądź promocyjnych, które często charakteryzują się wysokim stopniem idiomatyczności. W tym przypadku najważniejsze jest przekazanie idei, a nie tłumaczenie poszczególnych słów. Angielski jest językiem o większej skrótowości niż polski, potrafi zwięźlej przekazywać treści merytoryczne, a także bardziej lapidarnie formułować hasła reklamowe. Podczas tłumaczenia tekstów reklamowych na różne języki, najsilniej widać zróżnicowanie kulturowe, które determinuje różny sposób przekazywania tych samych treści odbiorcom różnych narodowości. Dlatego tłumaczenie tego rodzaju tekstów w sposób zapewniający skuteczność przekazu – jeśli w ogóle uznać je można za możliwe – przypomina bardziej pracę copywritera niż tłumacza. Mamy tu raczej do czynienia z pisaniem tekstów na nowo na potrzeby każdego rynku niż z tłumaczeniem jednego, „wzorcowego” tekstu na inne języki. Aby tego typu zadanie wykonać rzetelnie, konieczne byłoby poznanie założeń strategii marketingowej klienta przyjętej na potrzeby rynku polskiego. Dzięki temu można w tekście docelowym dobrać odpowiedni sposób obrazowania i metaforyki. Dlatego w przypadku tekstów marketingowych zawsze zastrzegamy, że nasze tłumaczenie w żadnym razie nie może stanowić dla klienta produktu końcowego – konieczna jest jego ponowna analiza i dokonanie odpowiednich korekt zgodnie z wiedzą, jaką może posiadać tylko sam klient na temat własnego przekazu marketingowego.

Angielski jest językiem światowej nauki. Większość doniesień o nowych technologiach, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, raporty z badań klinicznych, literatura i prasa fachowa, normy międzynarodowe – tego typu teksty dostępne są najczęściej tylko w języku angielskim. Są to bodaj najtrudniejsze tłumaczenia specjalistyczne, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce. Tłumacz pracujący nad tego typu dokumentem zazwyczaj może znaleźć niewiele informacji merytorycznych w ogólnie dostępnych źródłach, ponieważ opisywane wynalazki bądź technologie są bardzo nowe. Tłumacz musi wykazać się dogłębnym zrozumieniem tematu, a w niektórych przypadkach nawet samodzielnie wypracować potrzebną mu terminologię. To praca wysoce koncepcyjna, w znacznej mierze wykraczająca poza ramy tradycyjnie rozumianego tłumaczenia technicznego.