Ochrona danych osobowych w Biurze Tłumaczeń ATT zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informuję Pana/Panią jak następuje:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),  jest Grzegorz Norman, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Tłumaczeń ATT w Łodzi, przy ulicy Andrzeja Struga 55 lok. 44, 90-640 Łódź, posiadający nr NIP 526-108-48-66, REGON 471664465, zwany dalej „Biurem Tłumaczeń”.

W Biurze Tłumaczeń nie wyznaczono Inspektora danych osobowych.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Tłumaczeń w celu związanym
ze świadczeniem usług tłumaczeń pisemnych przez Biuro Tłumaczeń, na  podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Pana/Panią administratora danych osobowych.

  1. Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych do Biura Tłumaczeń, może nastąpić poprzez przesłanie e-maila na adres att@att.pl lub pisemnego oświadczenia na adres Biura Tłumaczeń.

  1. Skutek braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla  celów świadczenia usług tłumaczeń pisemnych przez Biuro Tłumaczeń.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Tłumaczeń w celach świadczenia usług tłumaczeń pisemnych przez Biuro Tłumaczeń.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, w których przekazanie tych danych do państwa trzeciego wynika z Pani/Pana zlecenia podjęcia czynności w tym państwie trzecim, co jest czynnością domyślą w przypadku zamówień na tłumaczenia z/na język danego państwa trzeciego.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.