Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Większość tłumaczonych tekstów to tłumaczenia pisemne. Wśród nich wyróżnić można kilka podstawowych rodzajów, tj.:

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagają nie tylko biegłej znajomości języka, na jaki wykonywany jest przekład, ale również odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia kierunkowego, wiedzy z zakresu techniki i zrozumienia tekstu poddawanego przekładowi. Niebagatelne znaczenie ma tu również doświadczenie tłumacza. Każda dziedzina tłumaczeń technicznych wymaga stosowania określonej terminologii, specyficznej dla konkretnej branży.

Techniczne tłumaczenia pisemne obejmują przekład tekstów m.in. z zakresu energetyki, mechaniki, telekomunikacji, budownictwa, chemii, motoryzacji, automatyki przemysłowej, IT czy rolnictwa.

Tłumaczenia prawnicze

Teksty prawnicze obejmują dokumenty i pisma napisane fachowym, specjalistycznym językiem stosowanym przez prawników. Wśród nich znaleźć można m.in. umowy, akty notarialne, gwarancje, oświadczenia, analizy, regulaminy, licencje. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga nie tylko biegłości językowej, ale także wiedzy prawniczej ­- znajomości prawa poszczególnych krajów ze względu na różnice legislacyjne między przepisami w nich obowiązującymi.

Z uwagi na fakt, iż jest to niezwykle wymagający rodzaj tłumaczeń, ich realizacji nie należy powierzać niedoświadczonym podwykonawcom, gdyż może to skutkować ogromnymi konsekwencjami prawnymi.

Tłumaczenia specjalistyczne

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy tekstów nietechnicznych i wymaga posiadania przez tłumacza odpowiednich kompetencji językowych. W procesie tłumaczenia konieczne jest uwzględnienie kontekstu społecznego, aspektów kulturowych oraz historycznych dotyczących kraju, w którym opracowano tekst oryginału, jak również kraju języka docelowego.

Do tekstów specjalistycznych zaliczyć można choćby kontent stron internetowych czy teksty marketingowe prezentowane w folderach, broszurach bądź na ulotkach reklamowych.

Tłumaczenia przysięgłe

Kiedy wymagane jest przedłożenie przetłumaczonych dokumentów w formie wydruku, opatrzonych ponadto pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza przysięgłego, mowa o tłumaczeniu przysięgłym, zwanym inaczej poświadczonym. Ten rodzaj tłumaczenia obejmuje przekład nie tylko samego tekstu dokumentu oryginalnego, ale również opisu wszystkich widniejących na nim oznaczeń, pieczęci, podpisów, adnotacji odręcznych bądź też naniesionych poprawek. Tłumaczenie przysięgłe zawsze opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza oraz jego własnoręcznym podpisem.

Do tłumaczenia przysięgłego kwalifikują się z reguły wszelkie materiały noszące znamiona oryginalności, wśród nich m.in. dokumenty urzędowe (dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego, decyzje organów administracji publicznej, akty notarialne, pisma sądowe itp.) oraz dokumenty prywatne.

Bez względu na to, który rodzaj tłumaczenia pisemnego jest klientowi potrzebny w danym momencie, Biuro Tłumaczeń ATT dołoży wszelkich starań, by sprostać jego oczekiwaniom i wykonać przekład najwyższej jakości, zgodnie ze standardami obowiązującymi w konkretnej dziedzinie.