Poufności danych w tłumaczeniach | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Poufności danych w tłumaczeniach

Poufność danych

Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni coraz bardziej cenią sobie poufność danych. Dotyczy to dziesiątek branży, w tym również tłumaczeniowej. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wiele firm decyduje się na zawarcie porozumienia lub umowy o zachowaniu poufności, czyli tak zwanej NDA (ang. Non-Disclosure Agreement).

Porozumienie to może przyjąć formę dodatkowej klauzuli w umowie o świadczenie usług lub osobnego dokumentu podpisywanego przez przedsiębiorstwo przekazujące dane oraz podmiot, który zobowiązuje się do zachowania poufności. Bezpieczne przetwarzanie udostępnionych danych oraz wdrożenie odpowiednich środków mających na celu ochronę informacji stanowią podstawę budowania relacji z klientem opartych na zaufaniu.

Zachowanie tajemnicy w zawodzie tłumacza przysięgłego

Z usług tłumacza przysięgłego korzystają zarówno konsumenci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa oraz urzędy i instytucje państwowe. Wykonując swoją pracę, tj. świadcząc usługi tłumaczeniowe, tłumacz przysięgły zyskuje nieograniczony dostęp do informacji zawartych w tłumaczonym przez siebie tekście, w tym również wgląd w dane wrażliwe oraz własność intelektualną klienta. Często są to informacje o wartości ekonomicznej, nieprzeznaczone dla osób trzecich, które mogą wpłynąć na sukces różnego rodzaju inwestycji i przedsięwzięć. Dlatego też,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku, zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego; sposób jego wykonywania reguluje Kodeks Tłumacza Przysięgłego, a każdy tłumacz, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego składa przed Ministrem Sprawiedliwości odpowiednią przysięgę. Paragraf szósty Kodeksu nakłada na tłumaczy przysięgłych obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Jak rozumieć pojęcie tajemnicy zawodowej?

Tajemnica tłumacza przysięgłego to zobowiązanie tłumacza do nieujawniania informacji, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania swojej pracy. Za naruszenie tajemnicy zawodowej przewidywane są kary, w tym grzywna lub nawet pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Wyjątek od tej reguły stanowią informacje, które mogą okazać się przydatne dla wymiaru sprawiedliwości (np. w przypadku popełnienia czynu karnego). Etyka pracy tłumacza zobowiązuje go do ochrony tajemnic przedsiębiorstwa przed konkurencją, dlatego klienci powierzający Biuru Tłumaczeń ATT swoje dokumenty mogą mieć pewność, że zawarte w nich informacje będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych oraz pozostaną nieujawnione. W razie potrzeby istnieje możliwość zawarcia odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności.

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany

Tłumaczenia ukraiński Łódź