Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia artykułów naukowych

Tłumaczenia artykułów naukowych

Tłumaczenia artykułów naukowych to wysoce wyspecjalizowana, a zarazem dość szeroka dziedzina tłumaczeń pisemnych. Obejmuje ona tłumaczenia artykułów, raportów z badań, opracowań przeznaczonych do publikacji w periodykach i monografiach, a także rozpraw doktorskich i autoreferatów, czy też odczytów ogłaszanych drukiem w materiałach pokonferencyjnych.

Cechy profesjonalnie wykonanego tłumaczenia tekstu naukowego są właściwie tożsame z wyróżnikami samego tekstu jako takiego. Prześledźmy więc równolegle kilka aspektów związanych z tworzeniem publikacji naukowych – z punktu widzenia autora i tłumacza.

Czym jest artykuł naukowy?

Artykuł naukowy to tekst o logicznej strukturze, w którym autor stawia zazwyczaj określoną tezę (problem badawczy). Następnie stara się ją zweryfikować (udowodnić lub obalić) w oparciu o wielostronną, przekrojową analizę zagadnienia oraz wnioski z przeprowadzonych badań. Formułowane przez autora myśli powinny mieć charakter autonomiczny i być należycie uporządkowane. Za błąd dyskursu naukowego uznawane są na przykład powtórzenia. Pojęcia specjalistyczne stosowane w tekście powinny być właściwe dla danej dziedziny i uniwersalnie zrozumiałe dla specjalistów, a w razie potrzeby – jednoznacznie zdefiniowane.

Jak wygląda proces tłumaczenia artykułów naukowych?

Rola Biura Tłumaczeń ATT w tym wymiarze jest zdecydowanie odtwórcza. Jego obowiązkiem jest wierne podążanie za wywodem autora i oddanie go w języku docelowym przy użyciu fachowej terminologii. Bądź co bądź to autor ponosi odpowiedzialność za treść merytoryczną swojej wypowiedzi. Nieścisłości, błędy, luki w rozumowaniu? Zdarza się, i to całkiem często. Ale czego nie wychwycił autor ani redaktor, tego tłumacz nie może poprawiać.

Styl tłumaczonych tekstów naukowych

Wiemy już, „co”. Idźmy dalej: „jak”? Styl publikacji naukowych powinien być jak najbardziej jasny, zwięzły i precyzyjny. Naczelną funkcją tekstów naukowych jest funkcja komunikacyjna, tak więc najważniejszy jest w nich zrozumiały przekaz. Unikamy wszystkiego, co zaciera sens: wtrąceń, dygresji i nawiasów czy też zdań wielokrotnie podrzędnie złożonych. Zawarte w dokumencie informacje autor i tłumacz powinien ustrukturyzować w logiczny łańcuch.

Redakcja artykułów naukowych i ich tłumaczenie

Na koniec zwróćmy uwagę na redakcyjną specyfikę artykułów naukowych, polegającą na posługiwaniu się cytatami z innych publikacji, przypisami i bibliografią. Cytowanie innych autorów ­– oczywiście pod warunkiem wyraźnego oznaczenia cytatu jako fragmentu cudzej wypowiedzi – to dla naukowców wręcz standard.  Pozwala on na sytuowanie swojego punktu widzenia w określonym kontekście czy też podejmowanie polemiki z innymi specjalistami. Nieprzypadkowo pozycja w tzw. indeksie cytowań jest uznawana za miarę wartości pracy naukowej. Z kolei prawidłowo opracowane przypisy bibliograficzne, źródłowe i odsyłające stanowią potwierdzenie jakości warsztatu badawczego autora, a spis wykorzystanej literatury potwierdza jego rzetelność w korzystaniu z dorobku innych uczonych.

Cytaty w tłumaczeniach artykułów naukowych

Tłumacz tekstu naukowego nie może zapominać o tym, że konwencje zapisu cytatów obowiązujące w języku docelowym są zazwyczaj inne niż w języku oryginału i notacja prawie zawsze wymagać będzie modyfikacji. Do oznaczania cytatów autorzy tekstów naukowych oraz tłumacze stosują różne rodzaje znaków interpunkcyjnych. Wybierają różne formaty cudzysłowów apostrofowych, cudzysłowy ostrokątne, a także kursywę. Z kolei kwestie przypisów i bibliografii  regulują tzw. podręczniki stylu. W wyjątkowych przypadkach tłumacze wprowadzają formaty niestandardowe. Decyzję o tym podejmuje np. redaktor przygotowywanej monografii. Dlatego przed przystąpieniem do pracy nad przekładem tekstu naukowego, tłumacz powinien poznać wymogi, wedle których należy docelowo sformatować tę część publikacji.

Słownik techniczny

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Pułapki w tłumaczeniu umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany